Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Κυριότητα Περιεχομένου:

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονταιστο website, ανήκουν αποκλειστικά στην άφνη Επικοινωνίες Α.Ε. Τα ηλεκτρονικάέγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα πουέχει ενσωματωθεί στο website ανήκει στην άφνη Επικοινωνίες Α.Ε. (και στον όμιλοεταιρειών της), και στα παραπάνω πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περίπνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματαπου περιλαμβάνονται στο website ανήκουν στην άφνη Επικοινωνίες Α.Ε. ή/και σταπρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο website, καιπροστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του website:

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση,εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικόή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του website και τωνυπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση καιαντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότιαυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο καιμόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον χρήστη.Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στο Website,websites που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την άφνη Επικοινωνίες Α.Ε., ακόμη καιμε τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής στο Website.

Οι κάτοχοι του οπτικοακουστικού υλικού που εισφέρεται στην παρούσα ιστοσελίδααποδέχονται το δικαίωμα του oikiamag.gr να αναπαράγει κατά βούληση καιπαραχωρεί περαιτέρω σε τρίτους την άδεια μετάδοσης του υλικού, χωρίς ναδιατηρούν οποιαδήποτε αξίωση λήψης οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος για τηνως άνω χρήση. Επιπλέον, αποδέχονται την πλήρη ευθύνη τους για την ακρίβεια καιτην πιστότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο εισφερόμενο από αυτούςοπτικοακουστικό υλικό.

Αποσυμπίληση:

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του website,συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού πουπεριλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου τουκώδικα.Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας του website ανήκειαποκλειστικά στην άφνη Επικοινωνίες Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο τουπεριεχομένου και των υπηρεσιών του website παρέχεται στους χρήστες τουςαποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά,τα σήματα, λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στην εταιρεία"άφνη Επικοινωνίες Α.Ε.", το δε λογισμικό έχει δημιουργηθεί από και ανήκει στηνεταιρεία "άφνη Επικοινωνίες Α.Ε.".

Αποθήκευση streaming ή άλλων media:

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media,απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σετοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείουήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθείστο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από τοwebsite σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων,κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων εκτός εάντούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθεσυγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων:

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του website είναι ψυχαγωγικό και όχιενημερωτικό, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτεσυμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και εμείς δεναναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες πουέχουμε συμπεριλάβει στο website αποδειχθεί ανακριβής. εν ευθυνόμαστε ιδίως γιακάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του website ή/και τουπεριεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατήπροσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα έχουμε εντάξει στο websiteκαι θα προέρχονται από εμάς. εν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για πληροφορίες,ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο website και προέρχονται απότρίτους.εν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τιςυπηρεσίες που προσφέρονται από websites τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως τοwebsite μας να παραπέμπει με συνδέσμους (links) από καιρού εις καιρόν, ούτεεγγυώμεθα προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχήυπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητατων τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη,καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τα websites ενδέχεταινα παραπέμπει με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν.

Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας:

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του website, όπωςσε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ανταλλαγής απόψεων (forum),επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων μεοποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με γραπτά μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας (sms)αποδέχονται με την χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών, ότι θα σέβονται τηνπροσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνίατους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήσηπροσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεωναπαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα σε εμάς να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία τωνπαραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση τωννομίμων δικαιωμάτων τους, και με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να αξιώσουμεαπό τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά.Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφήςεπικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/καιανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολήεπαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ήping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms) πουσκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων μας (bombing, spamming). Σεοποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να εκδιώξουμε άμεσα τονδιαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσουμεοριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία μας, επιφυλασσόμενοι για κάθε ζημίαπου τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά.Τα μηνύματα που καταγράφονται και εμφανίζονται στο Forum αντιπροσωπεύουν τιςαπόψεις των εγγεγραμμένων χρηστών του Web Site. εν αντιπροσωπεύουν ήεκφράζουν την θέση του oikiamag.gr.Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας μας για οποιοδήποτε άλλοσκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευσητων επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών μας για προώθηση εμπορικών μηνυμάτωνπάσης φύσεως, (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινούχρόνου είτε όχι. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα ναεκδιώξουμε άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τοναποκλείσουμε οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία μας, επιφυλασσόμενοι γιακάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά. εν ευθυνόμαστεαπέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ήκαθ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς.

Ευθύνες:

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στασυστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το website γενικά, όπωςεπίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα,την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή μας, αποτελούν, μεταξύ άλλων,και ποινικά αδικήματα, και μάς δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμηενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Το αυτόισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόνοδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του website, σεσυγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένωνυπηρεσιών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών και Χρηστών:

Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να παρέχουμε προς τους χρήστες των υπηρεσιώνμας διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τουςστοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησηςτων χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονταισύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή ηπρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούνδιαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tick-box στις αντίστοιχεςφόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενος με όποιο άλλο τεχνικόμέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σεκάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τηνδιαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο μας. Επίσης, γνωστοποιούμεστους επισκέπτες ότι τηρούμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα του website της γιαστατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δενεξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους:

Το oikiamag.gr διατηρεί ρητώς τοδικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών (πχ.newsletter) καθώς και στο δικτυακό χώρο που παρέχει στους χρήστες του για τηδημοσίευση / ανάρτηση περιεχομένου από αυτούς (ενότητες και υπηρεσίεςπροσωπικού περιεχομένου, επικοινωνίας κλπ), να προβάλλει, το λογότυπό του, ναπροβάλλει διαφημιστικά-προωθητικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης,και μεγέθους (stamp, banner, pop up, webover, full view, popup, intersistial,Advertorials, text links, κλπ).Το oikiamag.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του μετρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο oikiamag.gr καιγια την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ:

Η επίσκεψη στο website μας, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.